Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van Schildklier Organisatie Nederland en deze site gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De medisch inhoudelijke artikelen zijn samengesteld door onze kenniscommissie en redactie en vervolgens op hun feitelijke juistheid gecontroleerd door leden van onze Medische Adies Raad. Nieuwsberichten worden samengesteld door de redactie onder verantwoordlijkheid van het bestuur van Schildklier Organisatie Nederland gedelegeerd aan de webredactie.

Toch is het mogelijk, dat er in zowel de website van Schildklier Organisatie Nederland, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Schildklier Organisatie Nederland kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een ingezette behandeling.

Raadpleeg altijd een arts als u twijfelt over uw gezondheid

Schildklier Organisatie Nederland aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website van Schildklier Organisatie Nederland. Schildklier Organisatie Nederland geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze site, op welke wijze dan ook.

Schildklier Organisatie Nederland spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
Schildklier Organisatie Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover Schildklier Organisatie Nederland beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Schildklier Organisatie Nederland deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

Alle inhoud en onderdelen van de websites van Schildklier Organisatie Nederland en de schriftelijke uitgaven, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan zonder toestemming van de stichting.

De opgegeven persoonsgegevens, waaronder emailadressen zullen nooit en te nimmer aan derden worden afgegeven. Wel kan het gebeuren dat we bijvoorbeeld onderzoekers de gelegenheid bieden onze leden en/of donateurs via deze gegevens te benaderen met een verzoek deel te nemen aan onderzoeken of enquêtes.


Uiteraard zullen deze onderzoeken alleen worden gesteund door SON, als ze in opdracht van SON of met (financiële of medisch informatieve) ondersteuning van SON worden uitgevoerd.


Alleen onderzoeken die aansluiten bij de missie van SON, ten aanzien van schildklierpatiënten in het algemeen en de leden/donateurs van SON in het bijzonder komen hiervoor in aanmerking. De keuze van gesteunde onderzoeken zullen consciëntieus worden gemaakt door het bestuur, de kenniscommissie en de MAR.


Uiteraard zult u, als u wordt benaderd gebruik kunnen maken van uw recht via een opt-out keuze aan te geven niet meer te willen worden benaderd voor deelname aan onderzoeken/enquêtes.

Voor reacties, vragen en opmerkingen over de website, de inhoud/informatie en/of deze disclaimer, kunt u met ons contact opnemen.

 Privacy Policy

IP en emailadressen

Schildklier Organisatie Nederland verzamelt geen informatie van bezoekers aan haar website.

Cookies

Cookies worden bewaard in verband met de navigatie en het inloggen op onze website.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze website maakt alleen gebruik van google analytics om de belangstelling van onze bezoekers te meten om de inhoud van onze website te verbeteren.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren. 

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van deze site, dan kunt u een e-mail sturen naar webredactie@schildklier.nl.

Voor het delen van artikelen gebruiken wij functionaliteit van ADDTHIS:

We collect Non-Personally Identifiable Information via the AddThis Button for use on the AddThis Platform. For example, when you visit a web page that contains one of our AddThis Buttons, our server logs collect your Internet Protocol address, browser type, browser language, the date and time you visited that web page, and (if you came to a web page where an AddThis Button is enabled via a search engine such as Google), the web search that landed you on that web page. We also collect information regarding how often you share content with others using the AddThis platform.

 

Schildklier Organisatie Nederland, juli 2017