Vrijwilligers van Schildklier Organisatie Nederland maken deel uit van: 

 • Bestuur en bestuursadviseurs
 • Schildkliertelefoon
 • Redactie van het magazine Schild en de website
 • Diverse werk- en projectgroepen
 • De MAR (Medisch-wetenschappelijke Adviesraad) geeft de vrijwilligers advies en beantwoordt medische en medisch-wetenschappelijke vragen. 

Missie

Missie

Schildklier Organisatie Nederland zet zich in voor de belangen van schildklierpatiënten in het algemeen en van haar donateurs in het bijzonder. De activiteiten zijn gericht op verbetering van de zorg en het welzijn van de patiënten.

SON is:

 • Een door patiënten en betrokkenen gedragen samenwerkingsverband
 • Dat streeft naar (h)erkenning en zichtbaarheid van schildklieraandoeningen

SON wil:

 • Van symptoombestrijding naar oplossingen
 • Stimuleren van patiënten, betrokkenen en instanties om zelf tot actie te komen

Kernactiviteiten:

 • Kennisplatform
 • Belangenbehartiging
 • Lotgenotencontact / informatieverstrekking

 

Lidmaatschappen

Schildklier Organisatie Nederland is lid van de:

Overheid

Gezondheid, zorg en werk

Met allerlei vragen over gezondheid, zorg en werk kunt u terecht op de website www.rijksoverheid.nl.

Denk aan vragen over het persoonsgebonden budget, patiëntenrechten, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) of de Wet Arbeidsongeschiktheid en Inkomen (WIA).

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) garandeert uw rechten ten opzichte van medische hulpverleners zoals artsen. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, want als een zorgverlener u behandelt, hebt u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar.

In de WGBO staan de rechten en plichten die bij zo'n behandelingsovereenkomst horen. Zowel u als de hulpverlener hebben rechten en plichten. Op deze website vindt u veel tips over de rechten en plichten van arts en patiënt. En ook hoe u een gesprek kunt aangaan met uw arts.